Onderdeel pensioenakkoord aangenomen

18 januari 2021
Onderdeel pensioenakkoord aangenomen

Het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is 12-1-2021 aangenomen door de Eerste Kamer. De streefdatum van 1-1-2021 werd niet gehaald, maar de Eerste Kamer heeft ingestemd met dit wetsvoorstel dat is voortgevloeid uit het pensioenakkoord. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet meer ruimte bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel. Het wetsvoorstel bestaat uit 3 belangrijke onderdelen die het mogelijk maken om het pensioen wat meer af te stemmen op de persoonlijke wensen van uw werknemers. In dit artikel legt zekerheuts uit wat deze onderdelen inhouden.

Bedrag ineens

In het pensioenakkoord is besloten dat een opname ineens van het pensioen mogelijk wordt. Dit levert meer flexibiliteit op. Het pensioen wordt dan deels levenslang genoten en deels ineens opgenomen. Aan zo’n deelopname zitten wel enkele voorwaarden. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet:

  • Maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen mag ineens opgenomen worden;
  • De opname ineens vindt plaats op de ingangsdatum van het pensioen;
  • Het bedrag is vrij besteedbaar. Er moet uiteraard wel belasting over betaald worden;
  • De opname ineens mag niet worden gecombineerd met een zogenaamd hoog-laag pensioen.

Omdat deze keuzemogelijkheid flink wat uitdagingen qua uitvoering bij de pensioenuitvoerders veroorzaakt, gaat deze mogelijkheid pas per 1 januari 2023 in.

Vertrekregeling

De vertrekregeling maakt het mogelijk voor een werkgever om een werknemer financieel te helpen om eerder te stoppen met werken. Tot nu toe werd die bijdrage van de werkgever belast met een zogenaamde RVU-boete van 52% (RVU betekent: Regeling Vervroegde Uittreding). Dit was een van de voornaamste redenen waarom werkgevers niet direct stonden te springen om afspraken te maken met hun werknemers met betrekking tot het eerder stoppen met werken.

Met behulp van de vertrekregeling kunnen werkgevers en werknemers een financiële bijdrage afspreken om eerder te kunnen stoppen met werken. Die bijdrage wordt dan niet belast met een RVU boete. De essentie is dat de werknemer wordt geholpen om de periode tot ingang van de AOW-leeftijd te financieel overbruggen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De vertrekregeling start maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd;
  • De jaarvergoeding van de werkgever aan de werknemer bedraagt ca. € 22.164,– (de AOW-uitkering voor een ongehuwde);
  • De vergoeding mag per jaar worden toegekend, maar ook ineens.
  • Is de periode langer dan 3 jaar of de vergoeding meer dan 3 x ca. € 22.164,–? Dan wordt het bedrag boven de 3x € 22.164,-  alsnog belast met een RVU boete.

Deze vertrekregeling geldt van 2021 tot en met 2025.

Verlofsparen

Werknemers hoeven niet alle hun vrije dagen op te nemen, maar kunnen ook verlofdagen sparen. Dit noemt men verlofsparen en in dit wetsvoorstel worden de regels hieromtrent versoepeld. In het pensioenakkoord is afgesproken dat het verlofsparen wordt uitgebreid. Voortaan mag er in totaal 100 weken aan bovenwettelijk verlof worden gespaard.

De verruiming van het verlofsparen wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 ingezet.

Let op: de voorwaarde van de fiscus wordt verruimd. Om van die verruiming gebruik te kunnen maken zal vaak ook de bepaling in de arbeidsvoorwaarden verruimd moeten worden.

De uitbreiding van het verlofsparen kan voor verschillende opties worden ingezet:

  • Eerdere pensionering: maximaal dus 2 jaar;
  • Tussentijdse opname verlof: bijvoorbeeld voor studie of omscholing.

Met deze uitbreiding worden bijvoorbeeld werknemers met een zwaar beroep in staat gesteld om eerder te stoppen met werken. Daartoe is het een optie om compensaties voor zwaar of onregelmatig werk toe te kennen in de vorm van extra verlof.

Belangrijk om te weten: is er veel verlof gespaard, maar blijkt uiteindelijk dat een daadwerkelijke opname van het verlof niet gewenst is? Dan zijn er mogelijkheden om het saldo aan te wenden voor extra pensioenopbouw. Uiteraard gelden daarbij wel voorwaarden. Uiteraard helpt uw adviseur van zekerheuts u hier graag bij.

Meer weten?

Wilt u meer weten wat deze wet voor uw werknemers mogelijk maakt? Heeft u vragen over deze aanpassingen en wat deze voor u kunnen betekenen? Uw pensioenadviseur van zekerheuts vertelt u graag meer. Neem vandaag nog contact op met zekerheuts.

Meer informatie?