Pensioenpremie: Wat kunt u doen?

24 maart 2020
Pensioenpremie: Wat kunt u doen?

Nu de maatregelen van de overheid om de corona-virusuitbraak in te dammen steeds ingrijpender worden en steeds meer bedrijven geraakt worden door sluitingen en terugloop in inkomsten, zijn veel ondernemers, naast het gebruikmaken van de mogelijkheden van het noodplan van de overheid, bezig met het kijken naar het terugbrengen van de uitgaven. De rekeningen voor vaste lasten lopen door. Op sommige kunt u misschien besparen of uitstel krijgen, bijvoorbeeld op een lopende aflossing van een bankkrediet, maar op andere niet. Wij begrijpen de onduidelijkheid en proberen u in verschillende artikelen zoveel mogelijk handvatten en uitleg te geven over wat u wel en niet kan doen.

Pensioenpremie: wat kan en moet ik doen als ik deze niet kan betalen?

De overheid heeft met haar noodplan voor banen en economie een mooie steun gegeven voor de salarissen van uw personeel. U kunt, als u door de coronacrisis wordt geraakt, gebruik maken van het Noodloket waar u een ondersteuning wordt geboden in de loonkosten. Maar hier vallen secundaire arbeidsvoorwaarden als pensioen (nog) niet onder. Wat moet en kunt u dan doen als u de pensioenpremie niet kunt betalen?

Beroep doen op betalingsvoorbehoud

In een pensioenregeling is vaak een betalingsvoorbehoud opgenomen in de zin van art. 12 Pensioenwet opgenomen. Wanneer u op deze bepaling een beroep wilt doen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Het stopzetten of verminderen van de premie heeft alleen betrekking op de bijdrage van de werkgever. De bij de werknemer ingehouden eigen bijdrage moet wel worden betaald aan de uitvoerder;

• Er moet sprake zijn een ingrijpende wijziging van omstandigheden.

Vooral het laatste is moeilijk aan te tonen. De situatie moet er een van evidente overmacht zijn en het moet gaan om omstandigheden die bij het afsluiten van de pensioenpremie nog niet bekend waren. Financieel onvermogen om te betalen kan hieronder verstaan worden. Wanneer u als ondernemer het betalingsvoorbehoud inroept, kan de toekomstige pensioenopbouw tijdelijk worden verlaagd of beëindigd. Is er geen betalingsvoorbehoud in de pensioenregeling opgenomen of voldoet u niet aan de voorwaarden dan kunt u zich niet onttrekken aan de plicht tot het betalen van de premies onttrekken.

Wat gebeurt er als ik de premies niet betaal?

Wanneer u de premies niet betaalt aan de verzekeraar, dan zal de verzekeraar deze uiteindelijk stopzetten en de risicodekkingen laten vervallen. Dit kan pas nadat de werknemers op de hoogte zijn gesteld en er alles aan gedaan is om de premies alsnog te innen middels aanmaningen. Pas drie maanden na het informeren van de werknemers mag de verzekeraar de pensioenopbouw stopzetten en de risicodekkingen laten vervallen. Hierin mag de verzekeraar de pensioenopbouw stopzetten met terugwerkende kracht tot uiterlijk vijf maanden voor het informeren van de werknemers. Het laten vervallen van de risicodekkingen mag niet met terugwerkende kracht. Dit kan voor uw werknemers gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij het partnerpensioen als de werknemer na stopzetting komt te overlijden. Als u als werkgever geen beroep heeft gedaan op het betalingsvoorbehoud, kunt u aansprakelijk worden gesteld. Het is dus van groot belang dat u beroep doet op een eventueel betalingsvoorbehoud.

Ik ben aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, wat kan ik doen?

Wanneer u verplicht aangesloten bent bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) dan kunt u geen aanspraak malen op het betalingsvoorbehoud. Als u uw premienota niet kunt betalen moet u dit ‘onverwijld’, oftewel binnen 14 dagen nadat de betaaltermijn van de premienota is verstreken, melden aan het bedrijfstakpensioenfonds. Doet u dit niet, dan bent u als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de achterstallige pensioenpremie. Maak dus zo spoedig mogelijk melding van uw onmacht om te betalen.

Pensioenuitvoerders komen ondernemers tegemoet

Zaterdag 21 maart hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken om ondernemers in acute problemen door de coronacrisis tegemoet te willen komen. Gezamenlijk hebben zij aangekondigd om voor ondernemers maatwerk uit te voeren op de volgende punten

  • Pensioenuitvoerders treffen met individuele werkgevers die acute geldproblemen hebben een betalingsregeling. De individuele werkgever meldt zich in dat geval bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.
  • De betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen, worden voor getroffen sectoren en werkgevers - binnen de wettelijke mogelijkheden - verruimd.
  • Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van pensioenpremies. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door in getroffen sectoren het inschakelen van incassobureaus en/of het opleggen van administratieve boetes uit te stellen.

Doordat de situatie met de dag verandert is niet direct gezegd welke mogelijkheden voor wie gaan gelden. Hierover vindt zo spoedig mogelijk overleg plaats tussen de betrokken partijen en de overheid.

Wat kan ik nú doen?

Wanneer u de pensioenpremies voor uw werknemers niet kunt betalen, adviseren wij u contact op te nemen met uw financieel adviseur bij zekerheuts. Uw adviseur bekijkt voor u of u een beroep kunt doen op betalingsvoorbehoud kunt doen of dat u melding moet maken van onmacht tot betaling. Ook houdt uw adviseur nauwkeurig in de gaten of u aanspraak kunt maken op eventuele regelingen van het Verbond van Verzekeraars. Neem vandaag nog contact op.

Meer informatie?